Systemy płuczkowe

HEADS oferuje szeroki asortyment najwyższej jakości produktów dla bezwykopowych technologii wiertniczych, w tym kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD oraz mikrotunelowania. Korzyści płynące z opracowania nowego standardu w sektorze płynów wiertniczych są dla wielu dziedzin szeroko pojętego budownictwa niewymierne, dlatego HEADS jest otwarte na rosnące potrzeby i oczekiwania rynku.

Płuczki wiertnicze sporządzane z bentonitów modyfikowanych są przeważnie płynami o niskiej zawartości fazy stałej. Optymalną koncentracją jest 2-3% bentonitu. Przy takiej koncentracji płyny te osiągają bardzo dobre parametry reologiczne i filtracyjne. Przy wzroście koncentracji optymalnej następuje wzrost parametrów reologicznych przy stosunkowo niewielkim obniżeniu filtracji.

Systemy bentonitowe firmy HEADS spełniają wszystkie funkcje i wymagania stawiane przed nowoczesnymi produktami płuczkowymi.

Zalety systemu to m.in.:

 • wysoki postęp prac wiertniczych
 •  wysokie parametry reologiczne przy niskich koncentracjach
 • natychmiastowe tworzenie stabilnych, łamliwych struktur żelowych w trakcie przerw w cyrkulacji
 • znacznie szybsza dyspersja niż produktów o podobnym znaczeniu
 • zapobieganie penetracji płynu poza otwór wiertniczy
 • dobre właściwości smarne
 • wstępna inhibicja wobec wrażliwych na obecność wody warstw ilastych
 • ograniczenie spadków ciśnienia w armaturze płuczkowej i w przewodzie wiertniczym
 • kompatybilny z większością polimerów ograniczających poziom filtracji lub zwiększających zdolności inhibitujące
 • uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej po wykonanej instalacji
 • doskonała akceptacja środowiskowa potwierdzona przyznanymi certyfikatami i atestami

Płuczki bentonitowe wspomagane są dla uzyskania dodatkowej inhibicji wobec występujących w profilu warstw ilastych polimerami zapobiegającymi pęcznieniu tych warstw. Umożliwiają one selektywną flokulację zwiercin, oznacza to, że zwierciny ilaste przedostające się do płuczki nie ulegają rozmyciu, a więc łatwiej można je usunąć przy pomocy systemu oczyszczania. Ograniczają znacząco współczynnik tarcia i zmniejszają moment obrotowy oraz zapobiegają oklejaniu się narzędzia wiercącego.

System GESO stosuje się głównie do przewiercania łupków i iłów. W czasie przewiercania tych warstw charakteryzują się one (w porównaniu ze standardową płuczką o takiej samej zawartości fazy stałej):

 • niską lepkością,
 • niską wytrzymałością strukturalną,
 • wysoką tolerancją na zwierciny,
 • wysoką odpornością na zanieczyszczenia

Nasze doświadczenie w chemii bentonitów i polimerów gwarantuje prawidłowe budowanie systemów płuczkowych i użycie najbardziej efektywnie działających komponentów w danych warunkach technicznych projektu. Wybór odpowiednich produktów i projektowanie parametrów płynu pozwala naszym klientom działać skutecznie przy niskich kosztach operacyjnych.

MARINEGEL to specjalna kompozycja bentonitowo-polimerowa do sporządzania płuczek wiertniczych opartych na wodzie morskiej do stosowania w kierukowych wierceń horyzontalnych, mikrotunelingu i inżynierii cywilnej.

MARINGEL został specjalnie zaprojektowany do użytku na bazie wody słonej. Zapewnia dobre parametry płuczki wiertniczej, minimalizuje problemy wiertnicze, sprzyja stabilności otworu oraz ułatwię kontrolę ucieczek wody. Produkt jest nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska.

System TEQBIO jest modyfikowaną mieszaniną polimerów biorozkładalnych przeznaczonych dla kierunkowych wierceń horyzontalnych oraz wierceń hydrogeologicznych. Charakteryzuje się w roztworze niską lepkością plastyczną oraz łatwo regulowaną granicą płynięcia i nieprogresywnymi żelami. Produkt jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego.

Zalety systemu:

 • produkt w pełni biorozkładalny
 • zapewnia trwałość i stabilność systemu w trakcie trwania prac
 • sposób i czas rozkładu ściśle kontrolowany
 • parametry reologiczne najbardziej zbliżone do systemów bentonitowych
 • wysoki postęp prac wiertniczych z racji bardzo niskiej zawartości fazy stałej
 • brak uszkodzenia i kolmatacji strefy przyotworowej po ukończeniu prac wiertniczych
 • niski poziom filtracji płynu korzystnie wpływający na stabilność luźnych, nieskonsolidowanych formacji
 • wymagane parametry reologiczne dla właściwego oczyszczania otworu i stabilności ściany
 • odporny na działanie soli metalu Na, K, Ca, Mg
 • bardzo wysoka tolerancja wobec chlorków, rozpuszczalny w wodzie morskiej
 • łatwo rozpuszczalny w warunkach twardej wody, umiarkowanego poziomu pH oraz przy obecności innych polimerów
 • płyn nietoksyczny, zaopatrzony w certyfikaty higieniczne